Wereldwijs met pater Wulfried, deel 2

Pater mr.dr. Wulfried H.M. Teunisse, o.sm.fap., pr. geeft raad aan jongelingen aangaande hete hangijzers uit het hedendaagse leven.

wulfried Waarde jongens en meisjes, verontrustende berichten bereikten mij via “De Maasbode” vandaag. Naar het schijnt heeft een televisieshow uit de Verenigde Staten van Amerika voor de nodige reuring gezorgd in brede geledingen van de maatschappij. Ik heb het natuurlijk over de televisieshow “Game of Thrones”; vele jongelingen zullen – helaas! – met het fenomeen bekend zijn, vermoed ik. Dit televisieprogramma stond reeds bekend om zijn gewelddadige beeldfragmenten en ongekuiste weergave van de geslachtelijke gemeenschap, met enige regelmaat nog buiten de heilige gemeenschap van de echt ook. Nu was er echter zelfs sprake van de ontering van een vrouwmens. Met name de “feministen” en anderen die voor vrouwenstemrecht en aanverwante moderne ketterijen zijn, waren daar verontwaardigd over.

Louter om pedagogische redenen vanzelfsprekend, heb ik mijn huishoudster Annie alle episodes van deze televisieshow laten “downloaden” van “het Internet”. Na het kijken ervan, kon ik weinig anders concluderen dan dat het inderdaad zo is dat “Game of Thrones” uitermate vijandig en neerbuigend is jegens vrouwen. Toch zijn er ook redenen om het kijken van de serie af te raden. Daar kom ik zo op terug.

Eerst wil ik echter een kort moment stilstaan bij de passage waar zo vele “feministen” over gevallen zijn. Ik vond daar met de beste wil van de wereld geen kwaad in. Een heerschap genaamd “Ramsay Bolton” huwt met ene “Sansa Stark”, en in de huwelijksnacht bedrijft hij de geslachtelijke liefde met haar. Nu, dit is volkomen in overeenstemming met de katholieke moraal en het kerkelijke recht. Sterker nog; het fysieke consumeren van het huwelijk is een voorwaarde voor de sacramentele geldigheid ervan; de catechismus is daar nochtans glashelder over. Dat hij de zwakzinnige huisknecht toe liet kijken valt wellicht af te keuren, hoewel de catechismus over zwakzinnige huisknechten in alle talen zwijgt.

Echtelijke liefde in "Game of Thrones"
Echtelijke liefde in “Game of Thrones”

Dat er verder veel geweld en fornicatie plaatsheeft in deze televisieshow, stemt ook overeen met mijn bevindingen. Ik zou het bekijken hiervan zeker niet voor elke teerbesnaarde jonge ziel aanbevelen. Toch moeten wij de televisieproducenten en de toneelspelers uit deze show nageven, dat zij een uitermate realistisch beeld neerzetten van de gevallen mensheid, eeuwig gebukt onder de vreselijke schandvlek van Eva’s zonde. Wellicht dat dit in elk geval bij een deel van de televisieminnende populatie nog een verlangen kan doen opwekken naar de Verlossing van die smadelijke zondelast door de kruisdood en de opstanding van onze Zaligmaker. Zo dit gebeurt zouden wij de bedenkers van “Game of Thrones” erkentelijk kunnen zijn voor hun – bedoelde of onbedoelde – ruggensteun aan de werkdadigheid van de H. Geest.

Betekent dit alles, dat ik, uw nederige werker in de wijngaard des Heeren, het zou aanraden dat jongelingen “Game of Thrones” zouden gaan bekijken op hun beeldbuis? Beslist niet! Het grote bezwaar dat elke weldenkende en welvoelende roomse geest er tegen moet maken, is dat er in deze televisieshow figuren voorkomen, die overduidelijk geestelijken moeten voorstellen, maar waarvan op z’n minst het vermoeden bestaat dat zij zich niet aan de heilige gelofte der kuisheid houden.

Meer nog echter: er figureerde op een goed moment in deze televisieshow een dame, die Godbetert als “vrouwelijke priester” werd voorgesteld. (Zij werd nota bene door een Nederlandse toneelspeelster vertolkt, ene mejuffrouw Van Houten, bij u jongelingen ongetwijfeld zeer gezien en, zoals jullie plegen te zeggen: “blits”.)

Deze welhaast protestantse invulling van het heilige priesterambt mag ik met enig gevoel voor onderdrijving toch wel kwestieus noemen. De gezonde roomse geest zou erdoor bedorven geraken met giftige gedachten die zo uit het ketterse kookboek van Luther en Calvijn en hun vervloekte trawanten lijken te komen! Met u, brave borst, zal dus wanneer u “Game of Thrones” kijkt hetzelfde gebeuren als met die geloofsafvalligen: in de diepste en donkerste krochten van de hel zal u tot in de eeuwigheid pijnigingen ondergaan, ernstiger dan de martelingen die enige “Stark” ooit ondergaan heeft. Maar verder mag jij jouw eigen geweten en oordeelkundig vermogen natuurlijk als leidraad nemen, in de beantwoording van de vraag of deze televisieshow wellicht iets voor jou is.

Ik dank en groet jullie weer hartelijk, en zie jullie vragen met warme belangstelling tegemoet. En denk eraan hè: gun de Duivel niet zijn pret, en volhard in het gebed!

wulfried-bottom

, , , , , , , , , , , , ,

Anton de Wit

Anton de Wit werd bekend in de katholieke roddelpers als 'de broer van' Jaap van Broodje Paap. Dat heeft hem zeker geen windeieren gelegd. Als journalist en auteur schrijft hij zich suf en wordt soms zelfs uitgenodigd om hier over te spreken. Daarnaast heeft hij het door een knappe mix van talent (1%) en omkoping (99%) weten te schoppen tot hoofdredacteur van Katholiek Nieuwsblad.

Alle berichten van Anton


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *